HR FOR HR

פרטים אישיים


ברוכים הבאים ל HRFORHR טופס ההרשמה.
אנא מלא את הפרטים הבאים ולחץ על הבא כדי להמשיך.
  
בחר קובץ
 

תנאי שימוש ורכישה

1.       החברה המפיקה עושה כל מאמץ כדי ליצור חוויית שירות נעימה ויעילה.

2.       הכנס מיועד לאנשי משאבי אנוש וגורמים מקצועיים בחברות בלבד. לא תתאפשר כניסה של ספקים ונותני שירות, למעט נותני חסויות.

3.        ספקים/נותני שירות שיגיעו לכנס ויקדמו את עצמם במתחם האירוע, בכל דרך שהיא, לרבות בשיחות עם משתתפים באירוע, יוצאו מהמתחם וכספם לא יוחזר.

4.       ניתן לבטל עסקה במשך 14 ימים ממועד ביצוע ההזמנה / רכישה ולא יאוחר מ 48 שעות לפני האירוע.

5.       כל הודעה על ביטול עסקה צריכה להתבצע בפנייה רשמית לדואר האלקטרוני.

6.       ביטול העסקה ייכנס לתוקף לאחר קבלת אישור בדוא״ל

7.       החזר כספי בכפוף לתנאי חברת האשראי.

8.       בגין כל ביטול, יחויב הלקוח בדמי ביטול כדין, העומדים על 7% ויותר (תלוי בסוג הכרטיס).

9.       ההשתתפות בכנס הינה מגיל 18 ומעלה.

10.   מפיקי הכנס רשאים לבטל הרישום לכנס ו/או לחסום את גישת הנרשם לכנס ו/או לאתר, באם התברר כי בעת ההרשמה מסר הנרשם במתכוון פרטים שגויים, או אם ביצע מעשה, מחדל הפוגע או עלול לפגוע במפיקי הכנס, או בנותני החסויות או בצדדים שלישיים הקשורים לאירוע.

11.   מפיקי הכנס מודיעים בזאת כי לא יעשה בפרטים שימסור הנרשם במעמד הרישום, כל שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של הכנס המפורטת להלן והמהווה חלק בלתי נפרד מתנאי הרישום, השימוש והתקנון.

12.   בסיום תהליך ההרשמה והתשלום יישלח כרטיס דיגיטלי למייל

 

מדיניות פרטיות ושימוש במידע הנמסר על ידי הנרשם

 

א. הנרשם לכנס מתבקש במעמד הרישום ו/או במעמד מילוי הטפסים המקוונים, למסור את פרטיו כגון: שם פרטי ושם משפחה, שם הארגון בו הוא מועסק, תפקידו בארגון, כתובת דוא"ל, טלפונים, וכן אמצעי קשר נוספים ככל שנדרשים.

ב. במקרה שממלא הטופס הינו צד שלישי העושה זאת בשם נרשם אחר, הוא מאשר ומצהיר במעמד הרישום כי קיבל את הסכמתו המפורשת של הנרשם למסירת פרטיו וכי הוא הביא לידיעתו את תנאי הרישום ומדיניות הפרטיות של מפיקי הכנס.

ג. מסירת הפרטים הנ"ל על ידי הגולש/הנרשם או מי מטעמו מעידה על הסכמתו המפורשת לכך שמפיקי הכנס רשאים להשתמש במידע שניתן על ידו ו/או על ידי מי מטעמו, לשליחת פרסומים, דברי פרסומת כמשמעותם בהוראות סעיף 30א' לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב – 1982, להעביר מידע אודותיו, לנותני חסות, למציגים בתערוכות, לצדדים שלישיים, ולבצע שירותי דיוור וכן לשליחת פרסומים ומידע.

ד. הנרשם יוכל לבטל בכל עת את הסכמתו זו ולהודיע למפיקי הכנס ע"י משלוח הודעת סירוב במייל, לכתובת  hello@hrforhr.co

ה. אין חובה או חוק המחייבים את הנרשם למסור את פרטיו ו/או כל מידע שהוא למפיקי הכנס, אולם ללא עשותו כן, רשאים מפיקי הכנס שלא לבצע את רישומו ו/או את השתתפותו בכנס ו/או לחסום את גלישתו באתר.

 

מאגר מידע, מסירת מידע לצד שלישי ואבטחת מידע

 

 א. מפיקי הכנס אוספים ומתעדים מידע על האופן שבו נרשמים/גולשים משתתפים בכנסים או גולשים באתר כגון עמודים שקראו ועוד.

ב. הנתונים שימסרו הנרשמים/הגולשים באתר, כמו כן התיעוד המפורט בסעיף 1, יישמרו במאגר המידע של מפיקי הכנס.

ג. השימוש בנתונים אלה, וכן הנתונים שימסרו הנרשמים/הגולשים בעת הרישום ומילוי הטפסים, ייעשו בהתאם למדיניות פרטיות זו ועל פי הוראות כל דין וזאת במטרה לאפשר למפיקי הכנס לשלוח אל הנרשמים/הגולשים מפעם לפעם בהתאם להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב – 1982, פרסומים/הודעות/ בדואר אלקטרוני ו/או הטלפון הנייד, מידע בדבר שירותיה ומוצריה, כמו גם מידע פרסומי ומידע בקשר עם מוצרים ושירותים של אחרים, וכן לצורך שירותי דיוור ישיר, כהגדרת מונח זה בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981

ד. מפיקי הכנס עשויים להעביר או לשתף נתונים אלו עם נותני חסויות ומציגים בכנס. כמו כן, מפיקי הכנס יהיו רשאים להעביר את פרטי נרשמים/גולשים לרבות המידע שנאסף על הכנסים בהם השתתפו, או עמודים בהם גלשו לחברות או לארגונים אחרים הקשורים עמו בהסכמי שיתוף פעולה, ובלבד שמפיקי הכנס יחייבו אותם לפעול במידע שיקבלו רק על-פי הוראות מדיניות פרטיות זו ועל פי הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב – 1982 ו/או על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981.

 

אחריות הנהלת האתר

 

מפיקי הכנס לא ישאו באחריות לכל נזק הנובע מהשתתפות בכנס – בין באופן מלא ובין חלקית, כתוצאה מכשל בהערכות לכנס של מפיקי הכנס או מי מטעמם.

 

שיפוי

 

הנך מתחייב לשפות את הנהלת האתר, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט – עקב הפרת תנאי שימוש אלה.